Szanowni Państwo,
mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego wynikająco z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027w Polsce, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska serdecznie zaprasza przedstawiciela Państwa instytucji do udziału w pracach Zespołu roboczego do spraw ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.
Zintegrowana Strategia Rozwoju to podstawowe narzędzie rozwoju terytoriów, jest istotnym narzędziem planowania i zarządzania, to nowy dokument wprowadzony w ramach reformy zmierzającej do pełnego zintegrowania. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ma na celu umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze funkcjonalnym, jak również wyzwalanie lokalnych inicjatyw oraz rozwój postaw przedsiębiorczości i zaradności wśród mieszkańców, jak również działających organizacji i stowarzyszeń, promocję atrakcyjności gmin i powiatów, a także tworzenie podstaw do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym fundusze Unii Europejskiej.
Zadaniem Zespołu roboczego ds. Strategii będzie współpraca z Radą Aglomeracji Konińskiej w zakresie doradztwa przy opracowaniu, przygotowaniu i wdrażaniu Strategii w rozumieniu art. 10g stawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
Uczestnictwo w Zespole roboczym ds. Strategii ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie lub rekompensata za utracone zarobki.

Zaproszenie

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.