Zapytanie ofertowe na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska z siedzibą w Koninie przy ul. ul. płk. Witolda Sztarka 1, Konin, 62-500, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostarczenie usługi: W projekcie „Aglomeracja Konińska – trwały i wspólny rozwój poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.” w ramach Programu FEWP.07.04-IZ.00-0001/23, ramach Priorytetu

Nasze stowarzyszenie wspiera nowoczesne wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego

12 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste spotkanie dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z członkami Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, którego celem było przedstawienie działań realizowanych w 2023 roku, zaprezentowanie aktualnej sytuacji oraz przedstawienie planowanych w szpitalu zmian. Dyrektor Krystyna Brzezińska z wdzięcznością złożyła

AKTUALIZACJA 16.02.2024 r. – Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy komputerów przenośnych dla Biura ZIT Aglomeracji Konińskiej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie dostawcy komputerów przenośnych dla Biura ZIT Aglomeracji Konińskiej, prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Konińska”, za najkorzystniejszą ofertę uznano

-AKTUALIZACJA 14.02.2024- Rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego na pełną obsługę finansowo-kadrową

Dotyczy zapytania ofertowego nr SAK/WZ/02/2024/ z dnia 07.02.2024r. na świadczenie usług na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, Zamawiający, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 lutego 2024 r. na świadczenie usług na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl