Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres biuro@aglomeracjakoninska.org nie później niż do dnia 14 lipca 2023 r.

Opracowany dokument powinien zawierać:

1. Cele i priorytety Planu Adaptacji dla gmin z terenu Aglomeracji Konińskiej: Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Golina.

2. Uwarunkowania i współzależności z dokumentami strategicznymi.

3. Główne zagrożenia gmin Aglomeracji Konińskiej (Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Golina) wynikające ze zmian klimatu.

4. Diagnoza

4.1. Charakterystyka Aglomeracji Konińskiej (Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Golina).

5. Analiza zagrożeń wynikających ze zmian klimatu dla Aglomeracji Konińskiej (Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Golina).

5.1. Ekspozycja na dany czynnik klimatyczny.

5.2. Ocena podatności – wrażliwość Aglomeracji na dany czynnik klimatyczny.

5.3. Analiza ryzyka.

6. Wybrane działania adaptacyjne jako przykład dobrych praktyk.

6.1. Zielona infrastruktura.

6.2. Niebieska infrastruktura.

6.3. Ocena i wybór opcji adaptacji.

7. Korzyści dla Aglomeracji płynące z adaptacji.

8. Wdrażanie Planu Adaptacji.

8.1. Podmiot odpowiedzialny za wdrażanie.

8.2. Potencjalne źródła finansowania.

8.3. Monitoring i sprawozdawczość.

8.4. Spis tabel.

8.5. Spis rysunków.

9. Przygotowanie pism do Organów Opiniujących.

2) Założenia realizacyjne:

– Zamawiający zwraca uwagę, że z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu kluczowe jest dla niego podejście do kwestii gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi i zagadnienia rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury;

– Wszystkie niezbędne analizy zostaną przeprowadzone na podstawie ogólnodostępnych danych, np. w oparciu o portal IMGW;

– Analizie zostaną poddane wybrane przedziały lat – wynikające z dostępności danych. W przypadku ich braku analizy zostaną oparte o dane z najbliżej położonych stacji meteorologicznych;

– Zamawiający przekaże posiadane niezbędne informacje i dokumenty dotyczące zadań umożliwiających adaptowanie miasta do zmian klimatu;

3) Przedmiot zamówienia obejmuje udział wykonawcy w posiedzeniach Rady i Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej.

4) Przygotowanie dokumentu powinno odbyć się przy aktywnym udziale mieszkańców.

Włączenie mieszkańców rozumiane jest jako:

– opracowanie przez wykonawcę elektronicznej ankiety mającej na celu pozyskanie danych oraz pomysłów na nowy kierunek rozwoju (udostępnienie Zamawiającemu linku
do ankiety), zebranie i opracowanie wyników badania,

– przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie elektronicznej obejmujących 14 gmin członkowskich (Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Golina), które przyczynią się do zwiększenia świadomości mieszkańców Aglomeracji Konińskiej w kierunku ochrony i poprawy klimatu.

– przygotowanie raportu z konsultacji społecznych w formie możliwej do publikacji na stronie Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej.

5) Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *