Deklaracja dostępności strony Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska z siedzibą w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.aglomeracjakoninska.org

 • Data publikacji strony internetowej: 5 października 2022 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: ………………………

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 5 października 2022 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: ………

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda wielkopolski
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • E-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Stowarzyszenia mieści się na II piętrze.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Sztarka z 1 piętra, wejście po schodach. Winda z poziomu chodnika znajduje się w szczycie budynku. W windzie są przyciski z opisem w alfabecie Braille’a. Na wyższe kondygnacje można się dostać także schodami, które nie mają oznaczeń.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostosowana toaleta znajduje się na parterze.

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl