Od 1999 r. gminy z terenu powiatu konińskiego współpracowały w ramach Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Konińskiego. Po dołączeniu m. Konina w czerwcu 2012 r. podpisano pierwszy list intencyjny dotyczący utworzenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska.
Inicjatywa współpracy na rzecz problemów przekraczających granice poszczególnych gmin zaowocowała podpisaniem kolejnego listu intencyjnego w dniu 23 stycznia 2013 r. i realizacją w latach 2013-2015 projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, w ramach którego zostały przyjęte wspólne dokumenty rozwojowe, które obejmowały okres 2014-2020.
W 2021 r. w odpowiedzi na możliwości jakie stwarza nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 w zakresie inicjowania różnych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie dostarczania usług publicznych i realizowania wspólnych inwestycji, w tym w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania wykraczające poza granice pojedynczej JST samorządy tworzące Aglomerację Konińską powołały 27 września 2021 r. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska.
Podstawę prawną opracowania dokumentu stanowią przepisy art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.).

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Aglomeracji Konińskiej dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl