Uchwały


2024

Uchwała nr 10/2024 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 06 czerwca 2024 r. ws. uchwalenia zmian w budżecie SAK na rok 2024

Uchwała nr 9/2024 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 06 czerwca 2024 r. ws. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

Uchwała nr 8/2024 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 06 czerwca 2024 r. o  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023 (01.01.2023-31.12.2023) i pokryciu straty z funduszu statutowego.

Uchwała nr 7/2024 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 06 czerwca 2024 r. o wyborze członka Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 6/2024 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 06 czerwca 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 5/2024 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 06 czerwca 2024 r. o wyborze Członka Zarządu

Uchwała nr 4/2024 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 06 czerwca 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu

Uchwała nr 3/2024 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 06 czerwca 2024 r. uchwała o wyborze Członka Zarządu – Wiceprezesa

Uchwała nr 2/2024 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 06 czerwca 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu – Wiceprezesa

Uchwała nr 1/2024 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2024

Uchwała nr 1/2024 Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki rachunkowości dla Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

2023

Uchwała nr 1/2023 Zarządu Aglomeracji Konińskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania oraz wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

Uchwała nr 1 /2023 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia opracowań składających się na Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 celem skierowania jej do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Uchwała nr 2/2023 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

Uchwała nr 3/2023 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2023

Uchwała nr 2/2023 Zarządu Aglomeracji Konińskiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie odstąpienia do opracowania oraz wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

Uchwała nr 4/2023 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia13 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Stowarzyszenia na rok 2023.

Uchwała Nr 5/2023 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie trybu naboru przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Zespołu roboczego do spraw ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.

Uchwała Nr 3/2023 Zarządu Aglomeracji Konińskiej z dnia 24 lipca 2023 roku dotycząca regulaminu działalności Zespołu roboczego do spraw ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.

Uchwała Nr 6/2023 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.

Uchwała nr 7/ 2023 z dnia 10.10.2023 Rady Aglomeracji Konińskiej , dotycząca zmian budżetu Stowarzyszenia na rok 2023.

Uchwała 8/ 2023 z dnia 10.10.2023 Rady Aglomeracji Konińskiej , ws. przystąpienia do opracowania oraz wdrożenia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla gmin z terenu aglomeracji konińskiej.

Uchwała 4/2023 z dnia 26 października Zarządu Aglomeracji Konińskiej w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu FEWP.07.04-IZ.00-0001/23 pod tytułem ,,Aglomeracja Konińska- trwały i wspólny rozwój poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” oraz zarezerwowania środków finansowych z rezerwy.

Uchwała 9 /2023 z dnia 26.10.2023 Rady Aglomeracji Konińskiej ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd w celu realizacji projektu FEWP.07.04-IZ.00-0001/23 pod tytułem ,,Aglomeracja Konińska- trwały i wspólny rozwój poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” oraz zarezerwowania środków finansowych z rezerwy.

Uchwała 10 /2023 z dnia 26.10.2023 Rady Aglomeracji Konińskiej w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.

2022

Uchwała nr 1/2022 Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 27 lipca 2022 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

Uchwała nr 2/2022 Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 27 lipca 2022 r. – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Konińska

Uchwała nr 3/2022 Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 27 lipca 2022 r. – w sprawie określania trybu konsultacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

Uchwała nr 3/2022 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 27 lipca 2022 r. – w sprawie ustalenia zasad podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail)

Uchwała nr 4/2022 Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 5 października 2022 w sprawie zatwierdzenia logo Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

Uchwała nr 5/2022 Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 5 października 2022 w sprawie ustalenia zasad podejmowania uchwał Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail)

Uchwała nr 4/2022 Rady Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej z dnia 31 października 2022 w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Stowarzyszenia na 2022 rok

Uchwała nr 5/2022 Rady Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

2021

Uchwała nr 1/2021 – o powołaniu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 27 września 2021 r.

Uchwała nr 2/2021 – o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 27 września 2021 r.

Uchwała nr 3/2021 – o wyborze zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 27 września 2021 r.

Uchwała nr 1/2021 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 10 grudnia 2021 r. – w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

Uchwała nr 2/2021 Rady Aglomeracji Konińskiej z dnia 10 grudnia 2021 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2022

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl