W postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Konińska, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę Spółdzielnia Socjalna HERAKLES 61-475 Poznań Ul. Górecka 115/5.

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska z siedzibą w Koninie przy ul. ul. płk. Witolda Sztarka 1, Konin, 62-500, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostarczenie usługi:

  1. Kod CPV: 79211000-6 Usługi księgowo – kadrowe

W projekcie „Aglomeracja Konińska – trwały i wspólny rozwój poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.” w ramach Programu FEWP.07.04-IZ.00-0001/23, ramach Priorytetu 7. „Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiej Inicjatywy Lokalnej” Działania 7.4. „Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” oraz z budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, która dotyczy wszystkich zamówień w ramach w/w projektu przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w drodze upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego umieszczenie w bazie konkurencyjności na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferty należy złożyć do dnia 23 lutego 2024 r. do godziny 14:00 przez bazę konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184962

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *