Zapytanie ofertowe na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska z siedzibą w Koninie przy ul. ul. płk. Witolda Sztarka 1, Konin, 62-500, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostarczenie usługi: W projekcie „Aglomeracja Konińska – trwały i wspólny rozwój poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.” w ramach Programu FEWP.07.04-IZ.00-0001/23, ramach Priorytetu

Nasze stowarzyszenie wspiera nowoczesne wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego

12 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste spotkanie dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z członkami Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, którego celem było przedstawienie działań realizowanych w 2023 roku, zaprezentowanie aktualnej sytuacji oraz przedstawienie planowanych w szpitalu zmian. Dyrektor Krystyna Brzezińska z wdzięcznością złożyła

AKTUALIZACJA 16.02.2024 r. – Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy komputerów przenośnych dla Biura ZIT Aglomeracji Konińskiej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie dostawcy komputerów przenośnych dla Biura ZIT Aglomeracji Konińskiej, prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Konińska”, za najkorzystniejszą ofertę uznano

Spotkanie z przedstawicielami Comparative Research Network: Nowe Perspektywy dla Aglomeracji Konińskiej

W sercu Wielkopolski, w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, odbyło się wyjątkowe spotkanie, na którym zgromadzili się przedstawiciele Comparative Research Network (CRN) z Berlina oraz lokalni liderzy społeczności Konina. Wydarzenie to zebrało kluczowych graczy z Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, Starostwa Powiatowego w Koninie, Stowarzyszenia M-Lab, a także Młodzieżowej

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl