W sercu Wielkopolski, w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, odbyło się wyjątkowe spotkanie, na którym zgromadzili się przedstawiciele Comparative Research Network (CRN) z Berlina oraz lokalni liderzy społeczności Konina. Wydarzenie to zebrało kluczowych graczy z Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, Starostwa Powiatowego w Koninie, Stowarzyszenia M-Lab, a także Młodzieżowej Rady Miasta Konina, co świadczy o rosnącym zaangażowaniu regionu w innowacyjne inicjatywy społeczne i środowiskowe.

Przemysław Piechocki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych otworzył spotkanie, witając licznie zgromadzonych gości i zachęcając do wymiany doświadczeń oraz przedstawienia swoich działań. Jego zaproszenie spotkało się z entuzjastyczną reakcją uczestników, co zaowocowało inspirującymi prezentacjami i dyskusjami.

Dominik Zahrnt z Resilient Cities, reprezentujący CRN, przedstawił fascynującą prezentację na temat udanych inicjatyw przeprowadzonych na wschodnich terenach wydobywczych węgla brunatnego w Niemczech. Podkreślił znaczenie współpracy między administracją samorządową a społecznością lokalną w poszukiwaniu wspólnych celów i realizacji projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Jego propozycja wdrożenia podobnych działań pilotażowych w Wielkopolsce Wschodniej spotkała się z zainteresowaniem i otworzyła drogę do dalszych rozmów na temat możliwej współpracy.

Comparative Research Network (CRN), będący częścią Circular Berlin, jest znany ze swojej działalności skupiającej się na szkoleniach w zakresie kompetencji międzykulturowych, edukacji dotyczącej przeciwdziałania zmianom klimatu, uczenia się międzypokoleniowego oraz mobilności i migracji. Spotkanie miało na celu nie tylko przedstawienie tych inicjatyw, ale również omówienie sposobów, w jakie te globalne perspektywy mogą zostać zaadaptowane do lokalnych warunków i potrzeb Aglomeracji Konińskiej.

Podczas spotkania wyraźnie zaznaczono, że zarówno przedstawiciele CRN, jak i lokalni liderzy, podzielają wspólną wizję rozwoju społeczności, która opiera się na zrównoważonym rozwoju, innowacyjności i włączeniu społecznym. Dyskusje koncentrowały się na możliwych formach współpracy, wymianie wiedzy i najlepszych praktyk, a także na realizacji wspólnych działań, które mogłyby przynieść wymierne korzyści dla regionu.

To spotkanie stanowi ważny krok w kierunku dalszego rozwoju Aglomeracji Konińskiej, otwierając nowe możliwości dla lokalnej społeczności, administracji i organizacji pozarządowych. Poprzez współpracę z instytucjami o ugruntowanej pozycji i doświadczeniu w dziedzinie innowacji społecznych i ekologicznych, Konin ma szansę stać się wzorem dla innych regionów w Polsce, demonstrując, jak zaangażowanie i współpraca mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *