W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie dostawcy komputerów przenośnych dla Biura ZIT Aglomeracji Konińskiej, prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Konińska”, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę

SIETOM Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk,ul. Rakietowa 22

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska z siedzibą w Koninie przy ul. ul. płk. Witolda Sztarka 1 , Konin, 62-500, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę:
Kod CPV: 30213100-6: Komputery przenośne; Kod CPV: 72000000-5: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowanie, internetowe i wsparcia

W projekcie „Aglomeracja Konińska – trwały i wspólny rozwój poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.” w ramach Programu FEWP.07.04-IZ.00-0001/23, ramach Priorytetu 7. „Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiej Inicjatywy Lokalnej” Działania 7.4. „Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” oraz z budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, która dotyczy wszystkich zamówień w ramach w/w projektu przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w drodze upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego umieszczenie w bazie konkurencyjności na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferty należy złożyć do dnia 15 lutego 2024 r. do godziny 23:59:59 przez bazę konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184603

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *