Specjalistka_y ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji Strategii ZIT (1 etat)
Stanowisko pracy powstaje w kontekście projektu Aglomeracja Konińska – trwały i wspólny rozwój poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, FEWP.07.04-IZ.00-0001/23
Miejsce zatrudnienia: Konin, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (styczeń 2024)
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Okres zatrudnienia: 3 miesiące (okres próbny) z możliwością przedłużenia umowy
Aplikację- należy składać w terminie do: 8 grudnia 2023 r. elektronicznie na adres mailowy: biuro@aglomeracjakoninska.org w tytule wiadomości, proszę podać nazwę stanowiska pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gmin/powiatu oraz Samorządu Województwa, mających na celu realizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
 2. Aktualizacja, monitoring i sprawozdawczość z realizacji Strategii ZIT,
 3. Udział w procesie identyfikacji i przygotowania projektów do dofinansowania ze środków UE,
 4. Współpraca z wnioskodawcami/beneficjentami przedsięwzięć i projektów ZIT na każdym etapie realizacji (od przygotowania do zakończenia),
 5. Prowadzenie monitoringu postępu rzeczowego przedsięwzięć ZIT oraz udział w wizytach monitoringowych,
 6. Bieżąca współpraca z Instytucją Zarządzającą oraz innymi uprawnionymi instytucjami w zakresie: opracowania i aktualizacji procedur obowiązujących w zakresie pełnienia funkcji ZIT, podziału dostępnej alokacji dedykowanej mechanizmowi ZIT, monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów ZIT, prowadzonych audytów i kontroli,
 7. Udział w pracach nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030, w tym: udział w działaniach w negocjacjach i w pracy nad przedsięwzięciami strategicznymi i listą projektów ZIT, praca nad strukturą instytucjonalną SAK, z uwzględnienie relacji wobec innych Związków ZIT.
 8. Bieżąca współpraca ze specjalistką_tą ds. ds. informacji, promocji w tym: przekazywanie zbiorczej informacje na temat stanu realizacji projektów ZIT oraz koordynacja przygotowania informacji potrzebnych do opracowania materiałów informacyjnych (w tym na potrzeby posiedzeń Zarządu / Rady) i promocyjnych dot. realizacji strategii.

WYMAGANIA:

 1. wykształcenia wyższego
 2. preferowane kierunki ekonomia, administracja lub pokrewne (bądź równorzędne studia podyplomowe);
 3. doświadczenia zawodowego (etat/umowy zlecenia lub inna forma współpracy): min. 4 lata doświadczenia zawodowego w wdrażaniu i monitorowaniu realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w tym: Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym praca w:
  administracji publicznej; agencjach rozwoju regionalnego; jednostkach naukowo-badawczych (publicznych, niepublicznych – komercyjnych); instytucjach szkolnictwa wyższego; firmach doradczych/consultingowych; organizacjach pozarządowych; lub w innych instytucjach.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 2. wiedza poparta doświadczeniem w zakresie monitoringu projektów;
 3. znajomość przepisów oraz zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych, w tym dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 4. znajomość specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych;
 5. umiejętność prac nad diagnozą, badaniami, analizami i ekspertyzami;
 6. doświadczenie w koordynacji projektów;
 7. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 8. znajomość prawa zamówień publicznych (udzielanie zamówień).

Inne:

 1. umiejętność zarządzania projektami;
 2. wysokie umiejętności organizacyjne;
 3. umiejętność pracy w zespole i angażowania innych w aktywną współpracę;
 4. silne nastawienie na realizację celów, terminowość, odpowiedzialność;
 5. umiejętność, sporządzania zestawień, tabel i prezentacji danych;
 6. samodzielność i dynamizm w działaniu;
 7. umiejętność skutecznego działania pod presją czasu;
 8. dobra znajomości MS Office;
 9. operatywność i inicjatywa;
 10. wysoka kultura osobista

Oferujemy:
Możliwość uczestniczenia w dynamicznych działaniach związanych z rozwojem aglomeracji konińskiej.
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Pracę w inspirującym środowisku, umożliwiającym rozwój zawodowy oraz pełne wykorzystanie Twoich umiejętności i wiedzy.
Elastyczne warunki zatrudnienia oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
Możliwość aktywnego współkształtowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 i uczestniczenia w kluczowych decyzjach dotyczących projektów ZIT.
Stymulujące wyzwania i szansa na realizację ambitnych celów w obszarze zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
Zapewnienie wsparcia oraz możliwość pracy z profesjonalistami z różnych dziedzin, tworzącym zgraną i kreatywną grupę specjalistów

Dodatkowe informacje:

 • aplikacje otrzymane po terminie 8 grudnia 2023 (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje, ukończone kursy/szkolenia;

kopie (scan) dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje;

list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, na które się aplikuje;

podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko Specjalistka_y ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji Strategii ZIT prowadzonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska siedzibą ul.płk. W. Sztarka 1 Konin 62-500.”

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *