W dniu 07 marca 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydał opinię dotyczącą spójności projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku, w której stwierdził, że opiniuje projekt pozytywnie w zakresie zadań i programów oraz w zakresie spójności przedmiotowego projektu strategii rozwoju ponadlokalnego. Podkreślił przy tym, że pozytywna opinia nie oznacza kwalifikowalności i dofinansowania projektów, przedsięwzięć lub inwestycji wskazanych w projekcie strategii.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *