W maju 2016 roku przyjęty został Pakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE. To dokument, który wyznacza cele polityki miejskiej w Unii Europejskiej, określa priorytetowe tematy oraz zarysowuje konkretne działania operacyjne. Agenda działa na rzecz tworzenia spójnych i efektywnych działań na rzecz rozwoju miast, promując współpracę między państwami członkowskimi, miastami, Komisją Europejską oraz innymi interesariuszami. Agenda Miejska dla UE to lepsze regulacje, lepsze finansowanie i szersza wiedza.

Siedem lat po przyjęciu Paktu Amsterdamskiego, nasze stowarzyszenie jako jedyny podmiot z Polski zostało wybrane partnerem w temacie Miasta Równości w Europie. To ważne wydarzenie, które stanowi wyraz zaangażowania naszego regionu ale i Polski w promowanie równości i inkluzywności w miastach. Partnerstwo Miast Równości jest częścią Unii Równości, inicjatywy wprowadzonej przez Komisję Europejską w 2021 roku, która skupia się na promowaniu równości na poziomie Unii Europejskiej oraz państw członkowskich.

Głównym celem Partnerstwa Tematycznego „Miasta Równości” jest rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z równością w miastach. Miasta, które skutecznie tworzą środowiska sprzyjające równości, uwzględniają różnorodne potrzeby wszystkich mieszkańców i grup społecznych. Planują i zapewniają równe szanse dla każdego, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego (włącznie z krajem pochodzenia) lub statusu społeczno-ekonomicznego, dbając o to, by nikt nie pozostawał w tyle.

Aby osiągnąć ten cel i tworzyć środowiska sprzyjające równości, niezbędne jest stosowanie zarówno ukierunkowanych interwencji, które specjalnie korzystają z grup chronionych, jak i holistycznego podejścia, które ma na celu zapewnienie, że miasta działają na korzyść wszystkich. Zasada intersekcjonalności, uwzględniająca nakładający się i wzajemnie powiązany charakter różnych form dyskryminacji, będzie kluczowa w tej działalności. Poprzez uwzględnienie unikalnych wyzwań stawianych przez różne jednostki i społeczności, Partnerstwo Tematyczne może dążyć do kompleksowych i inkluzywnych podejść do osiągnięcia równości w miastach.

Koncepcja „Miast Równości” nie posiada jeszcze uzgodnionej definicji w kontekście polityki ani regulacji, co stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla Partnerstwa Tematycznego.

Pojęcie równości uznaje, że w przeszłości pewne grupy ludzi o cechach obecnie prawnie chronionych, takich jak rasa lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, płeć i orientacja seksualna, religia i przekonania oraz inne, doświadczyły dyskryminacji. Ogólnie rzecz biorąc, pojęcie równości polega na zapewnieniu każdej jednostce równych szans na maksymalne wykorzystanie swojego życia i talentów. Jest to także przekonanie, że nikt nie powinien mieć mniejszych szans życiowych ze względu na sposób, gdzie i w jaki się urodził, skąd pochodzi, w co wierzy lub czy jest niepełnosprawny.

Nowe Partnerstwo Tematyczne będzie koncentrować się na konkretnych zagadnieniach związanych z równością w miastach. Miasta, które mogą skutecznie i proaktywnie tworzyć środowiska na rzecz równości, to te, które uwzględniają różnorodne potrzeby wszystkich jednostek i grup społecznych, planują i zapewniają równe szanse wszystkim, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej, religii i przekonań , rasę i pochodzenie etniczne (w tym kraj pochodzenia) lub status społeczno-ekonomiczny – nie pozostawiając nikogo w tyle. Aby osiągnąć ten cel, tworząc jednocześnie środowisko dla równości, potrzebne są zarówno ukierunkowane interwencje, które przynoszą korzyści szczególnie grupom chronionym, jak i holistyczne podejście, które ma na celu zapewnienie, że miasta pracują na korzyść wszystkich.

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska ma szansę przyczynić się do tworzenia bardziej równościowych i inkluzywnych miast nie tylko lokalnie, ale także w całej Europie. Przystąpienie do partnerstwa to wyraz zaangażowania w realizację celów Agendy Miejskiej UE oraz promowanie wartości równości w miastach. Partnerstwo to stanowi okazję do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między miastami i regionami, co może przyczynić się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa.

Członkami partnerstwa Miasta Równości w Europie są:

Władze krajowe:

 1. Narodowa Agencja ds. Spójności Terytorialnej (ANCT) (FR)
 2. Austria Tech – Partnerstwo na rzecz Zrównoważonych Przejść (DUT) (AT)

Regiony:

 1. Metropolia Miasta Rzymu (IT)
 2. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska (PL)

Miasta (Władze Miejskie):

 1. Gmina Warna (BG)
 2. Gmina Heerenveen (NL)
 3. Administracja Powiatu Birzai (LT)

Europejska/ krajowa organizacj zrzeszająca miasta

 1. ICLEI Europejski Sekretariat (DE)
 2. Rada Europejskich Wspólnot i Regionów (CEMR)
 3. Eurocities (BE)

Inni Interesariusze:

 1. Stowarzyszenie USE Efficinecy (IT)

Instytucje Europejskie:

 1. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO)
 2. Dyrekcja Generalna ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej (DG REFORM)
 3. Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej (DG ENER)
 4. Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej (DG EAC)
 5. Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej
 6. Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej (DG JUST)
 7. Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej (DG RTD)
 8. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL)
 9. Joint Research Centre (JRC) Komisji Europejskiej

Więcej informacji na stronie partnerstwa: https://www.urbanagenda.urban-initiative.eu/partnerships/cities-of-equality#

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2000/43/WE wprowadzającej w
życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne
(„dyrektywa w sprawie równości rasowej”) oraz dyrektywy Rady 2000/78/WE
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i
pracy („dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy”)