Szanowni Państwo,  

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska  zaprasza do zapoznania się z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030. Na podstawie art. 30, 39 ust. 1, 40, 41,42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie oraz ewentualne uwagi do dokumentu.

Przedmiot konsultacji:
Dokument „Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” znajdziecie Państwo w plikach na dole strony.

Termin konsultacji:
Konsultacje potrwają 21 dni i przeprowadzone zostaną w terminie od 09 do 30 lipca 2024 roku włącznie.

Zasięg konsultacji: 
Konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin i miast Aglomeracji Konińskiej.

Forma konsultacji:
Działania konsultacyjne Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii prowadzone będą przez:
– W formie wyrażenia opinii lub uwag do aktualizacji Strategii na formularzu online znajdującego się na stronie https://aglomeracjakoninska.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne lub w na formularzu znajdującym się na dole strony.
– Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami w każdym z samorządów, które wyrażą wolę i potrzebę takich spotkań, podczas którego przedstawimy opracowany dokument Prognozy i zbierzemy uwagi. Terminy spotkań, będą ustalone w odrębnym terminie i będą podane do publicznej wiadomości.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?
1. Przeczytaj Prognozę Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030.
2. Wyraź swoją opinię przez:
– Stronę internetową https://aglomeracjakoninska.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne lub aplikację mMieszkaniec
lub
– Dostarcz formularz w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aglomeracjakoninska.org
lub
– Dostarcz formularz w formie papierowej osobiście do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres

Zarządzenie konsultacji
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Formularz uwag

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *