Szanowni Państwo,  

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska  zaprasza do zapoznania się z aktualizacją Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030. Dokument został uzupełniony o zapisy dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) oraz aktualizację projektów strategicznych. W ramach konsultacji zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie oraz ewentualne uwagi do dokumentu.

Przedmiot konsultacji:
Dokument „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w plikach na dole strony.

Termin konsultacji:
Konsultacje potrwają 35 dni i przeprowadzone zostaną w terminie od 04 lipca 2024 do 08 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 .

Zasięg konsultacji: 
Konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin i miast Aglomeracji Konińskiej.

Forma konsultacji:
Działania konsultacyjne aktualizacji Strategii prowadzone będą przez:
– W formie wyrażenia opinii lub uwag do aktualizacji Strategii na formularzu online znajdującego się na stronie https://aglomeracjakoninska.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne lub w na formularzu znajdującym się na dole strony.
– Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami w każdym z samorządów, które wyrażą wolę i potrzebę takich spotkań, podczas którego przedstawimy opracowaną aktualizację Strategii i zbierzemy uwagi. Terminy spotkań, będą ustalone w odrębnym terminie i będą podane do publicznej wiadomości.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?
1.      Przeczytaj Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 wraz z załącznikami.
2.      Wyraź swoją opinię przez:
– Stronę internetową https://aglomeracjakoninska.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne lub aplikację mMieszkaniec
lub
– Dostarczenie formularza w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aglomeracjakoninska.org
lub 
– Dostarczenie formularza w formie papierowej osobiście do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres.

Uchwała Zarządu 2_2024
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030
Załącznik – Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Aglomeracji Konińskiej
Załącznik –  Elementy Zrównoważonej Mobilności
Załącznik – Lista projektów A
Załącznik – Lista projektów B
Formularz uwag