Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu roboczego do spraw ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.

Szanowni Państwo,mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego wynikająco z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027w Polsce, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska serdecznie zaprasza przedstawiciela Państwa instytucji do udziału w pracach Zespołu roboczego do spraw ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl