AKTUALIZACJA 26.02.2024 r. – Zapytanie ofertowe na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Konińska, za najkorzystniejszą

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl