ogłoszenie

Ogłoszenie zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

z dnia 5 października 2022 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1, 40, 41,42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o:

  • przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko,
  • możliwości zapoznania się z projektami ww. dokumentów oraz stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak: WOO-III.411.311.2022.PW.1 z dnia 23.08.2022 r.) oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: DN-NS.9011.918.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”,
  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 07.10.2022 r. do 28.10.2022 r. (włącznie) w trybie i na zasadach określonych w dziale III, rozdział 3 art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” wraz z Prognozą oddziaływania  na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dostępne są również w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin oraz do pobrania pod poniższymi linkami:


Pobierz „Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Składanie uwag i wniosków 

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres aglomeracjakoninska@gmail.com) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

Termin składania uwag i wniosków od 07.10.2022 r. do 28.10.2022 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *