Miasta Równości w Europie

W maju 2016 roku przyjęty został Pakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE. To dokument, który wyznacza cele polityki miejskiej w Unii Europejskiej, określa priorytetowe tematy oraz zarysowuje konkretne działania operacyjne. Agenda działa na rzecz tworzenia spójnych i efektywnych działań na rzecz rozwoju miast, promując współpracę między państwami

Badanie preferencji komunikacyjnych

Drodzy Mieszkańcy Aglomeracji Konińskiej, Rozpoczęły się prace nad opracowaniem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności w Aglomeracji Konińskiej”. Jest to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców. Opracowanie wspomnianego planu pozwoli lepiej:• wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiecie,• planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),•

AKTUALIZACJA 26.02.2024 r. – Zapytanie ofertowe na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Konińska, za najkorzystniejszą

Wspieramy nowoczesne wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego

12 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste spotkanie dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z członkami Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, którego celem było przedstawienie działań realizowanych w 2023 roku, zaprezentowanie aktualnej sytuacji oraz przedstawienie planowanych w szpitalu zmian. Dyrektor Krystyna Brzezińska z wdzięcznością złożyła

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl